Page:Sibu Congkan Sanbian070-查繼佐-罪惟錄-60-03.djvu/82

此页尚未校对


買馬匹法行天下湔除文武犯賍以外罪名正統十四年

後立功者俱不准襲是年鹵阿羅岀結癿加思蘭孛羅岀

結毛里該数冦宣大延寕延綏𠫵将房能請捜河套下部

議擢束鹿知縣盛顒為邵武知府

成化元年乙酉春正月釋戍𫟪陳循江渊俞士悦等及王

文子宗𢑱于謙子冕謙婿朱𩦸還家復謙故秩子冕世襲

千户冕後改文䘖至應天府尹孛來貢使至二千一百餘

人孛羅赤貢使至六百六十餘人泗城州𡈽官岑豹攻殺

上林長官岑志威奪印有其地以都督同知趙輔為征𢑱

將軍僉都御史韓雍征両廣蠻冦川廣三司俱充為亊官