Page:Sibu Congkan Sanbian071-查繼佐-罪惟錄-60-04.djvu/29

此页尚未校对


中何孟春謂冝防火自後禮部燬宫中屡火太監李廣自

殺金星晝見免明年上元烟火閏十一月各官奏本差一

二字免劾各䖏税課俱不許王府陳乞停醮齋御史呉獻

奏劾太監韋泰皇親張延齡㘴失實謫外縣丞十二月縂

制三𫟪少保都御史王越卒贈太傅謚㐮敏冊安南丗子

黎暉為王擢陕西提學副使楊一清為太常少卿薊州廵

撫洪鍾請鑿潮河渠立外關行之鹵㓂遼東都指揮劉剛

𢧐死

弘治十二年己未春正月監生江瑢以排斤閣臣下獄尋

釋之敗鹵及朶顔於遼東以兵部尚書馬文升議復送前