Page:Sibu Congkan Sanbian071-查繼佐-罪惟錄-60-04.djvu/31

此页尚未校对


三衛𢑱人所訴邉臣誘殺亊切責縂旗官南尚書鄭時卒

起謝鐸禮部侍𭅺掌國子監事九月改南兵部侍𭅺張敷

華右都御史縂SKchar寕府石城王宸浮輔國将軍宸潣有罪

降為庻人重建清寕殿成延灌頂國師那卜堅𠫵等設壇

慶讃大學士劉徤等力諌既而府部科道亦言之不荅

冬十月以上虞人張津知兵出両廣𠫵謀軍亊十一月廣

西流賊入湖廣寳慶長河界鹵入遼東大同凉州上髙王

宸濠嗣封寕王十二月諸大臣請革冗官不報

弘治十三年庚申春正月陞死爭布政使陶魯子荆民為

副千户丗襲二月户部侍𭅺許進勘河間貴戚荘田還之