Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/143

此页尚未校对


入𠂀州八月兵科鄭茂䓁合上邉務八事有云所失亡千

萬而所淂百十便為功甚至鹵退取有残殍以為首功且

有曠莽崖谷之中誘人而樸之者不可不察

冬十月鹵犯遼陽縂兵楊照敗之斬首八百級并馳擊西

鹵走之復犯薊州縂兵馬芳拒却之禮部𩔗進芝一千八

百六十有四職方𭅺中唐順之徃浙直視師十一月陕西

番𢑱犯荘浪百户常棟䓁𢧐死江北湖廣水灾蠲税有差

搃兵俞大猷擊倭沈家門倭遁閩廣

嘉靖三十八年己未春正月倭千人突犯饒平海豊破黄

岡流刼海陽潮陽惠来及詔安漳浦贈死事醫生王沛為