Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/178

此页尚未校对


冬十月討雩都賊夏三等平之以劉廌襲封誠意伯與世

劵基次子仲璉為閣門使帝讀孟子七篇以草芥㓂讐等

不可訓詔廢孟祀諌者死刑部尚書錢唐力争之𥘵腹受

射帝為感動使太醫療唐創孟氏配享如故十一月選天

下𦒿民才智可用者得一千九百十六人以百六十七人

授府州縣官茹常試兵部尚書十二月定輸粟北邉贖罪

例有差始開局後湖織縀疋捕斬蒙化叛賊高天惠等置

衛守之擢𢑱陵州學正張智為禮部試左侍𭅺鞏昌教授

李本立為翰林院編脩相人袁珙入燕

洪武二十四年辛未春正月免租山東青兖五府曲阜縣知縣孔