Page:Sibu Congkan Sanbian074-查繼佐-罪惟錄-60-07.djvu/86

此页尚未校对


監張𢑱憲縂理工户二部錢粮工部𭅺中孫肇興以餉

詘劾𢑱憲坐落職

冬十一月中允倪元璐奏𧺫原詞臣黄道周及府尹劉宗

周不報賊㸃燈子伏誅即趙四兒也平陽稍安十二月甘泉賊

䧟冝君又䧟葭州兵廵道張𠃔登郭景嵩死之時考選後

追核在任缺額户部尚書畢自SKchar㘴下獄能開元鄭友去

俱被謫自是考選SKchar主催科永為例禮部侍𭅺羅喻義日

講多規輔臣體仁以為違例放歸是年陜賊頗就欵於縂

督洪承疇闖将李自成及張獻忠亦與

崇禎五年壬申春正月秦賊復流入晋山西廵撫都御史羅