Page:Sibu Congkan Sanbian075-查繼佐-罪惟錄-60-08.djvu/69

此页尚未校对


鎮臣馬進寶道臣黄㴻寔啓釁仇在不共必内䖏不共乃

罷兵内立建二臣責信招討𣸪作書遺其父芝龍要漳興

福四府書中稱子不称臣称朝廷無陛下字様語多不㳟

𣸪令平南伯陳輝慶都伯王秀奇忠孝伯洪旭等恊鲁師

北出閩師風覆三之二鲁師全

冬十二月全師𣸪進崇明大㨗平洋沙師𣸪振

甲午監國九年永曆八年監國蹕金門春正月全師𣸪入京口失一

副将阮甲四日返招討𣸪遣戎政司馬陳六御及将軍程

應蕃等恊抵平洋沙攻崇明不克平原将軍姚志卓憤自

剄還觸吳淞關掠内戰艦二百七十𭈹名振以沙船九十