Page:Sibu Congkan Sanbian078-查繼佐-罪惟錄-60-11.djvu/86

此页尚未校对


徼外受封朝貢諸國事在外國列傳

朝鮮國東西南瀕海北鄰女直西北至鴨緑江自國城至北京三千五百里

洪武二年國王王顓表賀即位賜金印誥命封高麗國

 王後侍𭅺李成桂⿱𫂁么 -- 簒主瑶請命詔許之更𭈹朝鮮永樂

元年詔許成桂子芳逺襲封以後朝貢不絶

日本國四際海去閩浙近其朝貢由浙寕波以入

洪武四年國王良懐遣使僧祖朝貢以後数歲一至凢

嗣立皆受册封永樂初封其國壽安鎮國山鐫御製碑

文其地

琉球國在福建泉州之東朝貢由福建以達