Page:Sibu Congkan Sanbian078-查繼佐-罪惟錄-60-11.djvu/90

此页尚未校对


 奈必表貢賜古今列女傳乞量衡式與之

瓜哇國東抵古女人國西抵三佛齊國南抵古大食國北界占城國

 元時負固兵之不克洪武初國王昔里八刺遣其臣八

 的占必等朝貢納元𠩄授宣𠡠二道自是朝貢不絶

真臘國東北占城有二種

 洪武初國王忽児那遣其臣奈亦吉𭅺等表貢使遣不

 絶

滿刺加國在占城國南朝貢自廣東以逹

 前代不通中國永樂三年國王西 八兒速刺遣使朝

 貢賜印誥封為國王九年嗣王拜里迷蘓刺親率其妻