Page:Sibu Congkan Sanbian078-查繼佐-罪惟錄-60-11.djvu/94

此页尚未校对


前代無考洪武十一年刺丁刺者望沙亦遣其臣八智

 亞壇等来朝貢方物

西洋古俚國東坎兒羙北狼児奴東南柯枝

 古俚為西洋諸番之㑹永樂元年國王馬那必加刺满

 遣其臣馬戍朝貢

榜葛刺國東南蘓門答刺即東印度

 古 府西天有五印度此東印度國也永樂六年

 國王靄牙思丁遣使朝貢踰年又遣把一濟等貢麒麟

 等物

古里班卒國吕宋國合貓里國碟里國打囘國日羅夏汝