Page:Sibu Congkan Sanbian079-查繼佐-罪惟錄-60-12.djvu/73

此页尚未校对


 宴教坊呈應用田家故事開國以来耕籍禮始備

弘治五年春正月宜郊上病諭少間躬之二月中旬乃克

舉事

嘉靖二年以卿范拱議擬更定五嶽侍𭅺倪岳以為非便

不果行

 尚書馬文升議北岳冝𥙊恒山𥙊曲陽縣非是

九年春二月始祈糓扵南郊祀先蚕又行特享祀𣸪南北

郊朝日夕月之制諸如髙禖先醫句龍后稷靡不畢舉

 時製圜丘𥙊器及龍床御案求紅黄玉為爵不淂

郊上先期習儀宣大學士𤧚礼部尚書時于幕次四有誤