Page:Sibu Congkan Sanbian079-查繼佐-罪惟錄-60-12.djvu/76

此页尚未校对


  太庙藏主原𥨊(“爿”換為“丬”)太社稷之制國初異壇同壝尋齋宫

 皆 洪武十年改建午門外惠庙中太祖配仁庙兼太

 宗配嘉靖中𥨊(“爿”換為“丬”)二祖配位仍以句龍后稷配帝社稷之

 制壇在西苑𡺳風亭西壝陛主如太社稷仲春秋上戊

 之明日各太牢一禮三獻樂六奏舞八佾神祗壇即國初

 山川壇在天地壇西嘉靖中改叙雲雨風雷其太𡻕月

 將旗纛城隍別祀之太𡻕壇十二月大祫之日遣官攝

 𥙊牛羊豕各一礼三獻樂八奏舞八佾從祀四季月將之

 神束廡春秋西廡夏冬四壇壇一太牢先醫之祀初用

 仲春冬上申日遣太醫院官𥙊用少牢嘉靖中建三皇庙