Page:Sibu Congkan Sanbian080-查繼佐-罪惟錄-60-13.djvu/71

此页尚未校对


八年賜唐顔真卿杲卿祠額二忠祀于真定

九年脩曽子庙于嘉定以門人子思子配陽膚子衰公明

儀沈猶行公明高楽正子春公明宣单居離従祀脩唐相

宋璟祠祀于南

十年脩唐張九齡祠祀于韶州子伊闕令拯與唐刺史鄧

文進宋邕州推官談必明國朝永豊令鄧顒従

十六年祠宋陸秀夫于鎮江岳飛于武昌𡻕祀建太公庙

于青州

嘉靖二年建周公庙于雒陽仍遣官視登封縣公遺蹟觀

風測景二臺考正土圭表漏制度尺寸祠晋處士陶潜于