Page:Sibu Congkan Sanbian081-查繼佐-罪惟錄-60-14.djvu/128

此页尚未校对


之尾旱涝有脩

髙寳湖

洪武九年脩高郵寳應湖隄六十里宣徳七年築髙宝汜光

白馬諸湖長堤以度牽道𪪺治二年開複堤于髙郵堤東以

防覆溺之患亘四十餘里賜名康濟河十六年築寳應湖

險䖏月河如康濟故事嘉靖三年建闸十于宝應髙郵之

間殺水𫝑嘉靖十七年脩寳應堤萬暦四年築髙郵西湖

老隄四十里由圏田改挑康濟月河并築中隄漕運頼之

六年砌寳应八淺石堤八十五丈八年髙寶河决塞之掘

淂龍骨建蜕龍亭十二年築髙郵堤濬宝應汜光䓁月河