Page:Sibu Congkan Sanbian081-查繼佐-罪惟錄-60-14.djvu/130

此页尚未校对


揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州𤓰儀水道

洪武十六年儀真重建清江閘惠橋腰閘南門裏潮閘蓄

洩通漕宣徳七年開揚州白塔河置四閘粮艘自常州西

北孟瀆河入江入白塔至湾頭通漕省𤓰州盤𭐏之費正

統四年仍従𤓰𭐏過船景泰六年大濬揚州水道成化三

年㝎濬𤓰儀二港之例弘治四年彂丁夫萬人濬湾頭十

六年脩𣸪五塘嘉靖六年置𤓰口閘于𤓰州七年置閘儀

真之三汊河隆慶四年復建𤓰洲閘開渠六里五騘船始

淂下𭐏萬暦二十五年開揚州寳𢃄新河天啓元年濬江

都三汉河明年脩興化丁溪䓁五閘