Page:Sibu Congkan Sanbian081-查繼佐-罪惟錄-60-14.djvu/75

此页尚未校对


嘉靖十三年科臣董懐奏屯田不興其𡚁有四胡馬充斥時不

能耕牛種不給力不能耕丁壮亡徙人無以耕套為鹵有

𫝑不敢耕𬋩屯者非扣减月粮則照丁賠𥙷冝去四𡚁而

屯成二十六年山西廵撫揚守謙奏偏頭老營二𠩄餘地

一千九百餘頃堪屯内省京運外𫿞防守必乆任責成可

行至隆慶三年詔大臣分督屯田竟無寔禆

天啓五年兵科王鳴王議修屯五利東自山海沿𫟪簡弱

兵三之一人與旱他二十𤱔准粮九月可免汰兵减餉之

苦利一免脚價利二糓賤利三牛馬可料芻梗利四饑寒

不迫人心自奪利五列則例以上