Page:Sibu Congkan Sanbian082-查繼佐-罪惟錄-60-15.djvu/7

此页尚未校对


四百九十萬石天順中四百三十餘萬石成化中四百餘

萬石又江南蘓松常嘉湖白粮十八萬石大約⿰氵曺 -- 漕船一萬

二千一百四十三𨾏裏河淺船遮洋船十年一造江南

皆五年一造役官軍十二萬有竒嘉靖四十五年始通天

津海運轉⿰氵曺 -- 漕永平隆慶六年⿰氵曺 -- 漕王宗沐以⿰氵曺 -- 漕道淤塞條

上海運七事請自太倉嘉定而北自淮南而東引登萊以

洎天津如議行崇禎中⿰氵曺 -- 漕米額数南直共一百七十六萬

四千四百石浙江江西湖廣山東河南五省共一百七十

九萬八千八百六十五石零通共三百五十六萬二千二

百六十五石零