Page:Sibu Congkan Sanbian083-查繼佐-罪惟錄-60-16.djvu/21

此页尚未校对


宣徳二年丁未試貢士得趙𪔂等一百人賜馬愉杜寕謝

璉等及第岀身有差先是郷試有王子璠者已掄魁拆𭈹

姓名𩔗王子及主考以漢初平嫌己之後改子玊進士為

翰林按宣徳以前十五科無北士居及第苐一者自愉始

是科命進士江玉琳等九十六人㱕家力學止取原習譯

書邢恭為庻吉士

宣徳五年庚戌試貢士得陳詔等一百人賜林震龔錡林

文䓁及第出身有差時試録礼部尚書称縂提調兼知貢

舉革掌行科舉文字執事官由㪯人称貢士賦策士歌示讀卷官

七年九月順天府尹李庸檢舉郷試詐冐事言官請治庸