Page:Sibu Congkan Sanbian083-查繼佐-罪惟錄-60-16.djvu/79

此页尚未校对


冮西金谿吳伯宗洪武庚戌辛亥江西㤗和陳循永樂甲

午乙未福建長樂李騏永樂丁酉戉戌江西吉水彭教天

順己夘癸未浙江餘姚謝𨗇成化甲午乙未浙江錢唐李

成化庚子甲辰順天固安楊惟聦正徳巳卯庚辰

  兩元状元由㑹元計入人

南直貴池許𮗚洪武辛未南直長洲吳寛成化壬辰南

華亭錢福弘治庚戌廣東南海倫大叙弘治己未浙江慈

溪楊守勤萬暦甲辰浙江烏程韓敬萬暦庚戌南直冝興

周延儒萬暦癸丑福建永春荘際昌萬暦巳未

  榜眼由㑹觧兩元計二十五人