Page:Sibu Congkan Sanbian083-查繼佐-罪惟錄-60-16.djvu/80

此页尚未校对


江西㤗和尹昌隆洪武丙子應天丁丑江西吉水王艮洪

武巳夘庚辰福建閩縣林誌永樂辛夘壬辰會元江亚廬

陵陳文正統乙夘丙辰陕西咸寕楊𪔂宣徳乙外正統巳

未㑹元浙江秀水吕原正統辛酉壬戌四川長寕周洪謨

正統甲子乙丑南直崑山吳鈛天順癸未㑹元浙江鄞縣

楊守阯成化乙酉戊戌浙江餘姚黄珣成化𨐌邜辛丑北

南宫白龯成化庚子甲辰四川巴縣劉春成化癸夘乙

未武清衛籍餘姚孫清𪪺冶戊子壬戌浙江㑹稽董玘𪪺

治乙丑會元廣東南海倫以訓正德丁丑會元南直常𤍨

瞿景淳嘉靖甲辰㑹元南直金壇曺大章嘉靖癸丑會元