Page:Sibu Congkan Sanbian083-查繼佐-罪惟錄-60-16.djvu/83

此页尚未校对


劉昌十九正統甲子觧元休寕程敏政以神童丁酉為翰

林院秀才成化丙戌榜眼鉛山費宏二十成化丁未状元

全州蒋冕十五成化丁酉觧元冝春郭鵬二十正德丙子

觧元會稽董玘十五郷榜十九弘治乙丑會元南海倫以

訓二十正德丁丑會元仁和張濓二十嘉靖辛夘觧元河

南衛籍吳縣吳三樂二十嘉靖甲午觧元南海馬拯十七

嘉靖丁酉觧元十八戊戌屯留路王道十九嘉靖丙午

元清平衛籍如臯孫應鰲二十嘉靖丙午觧元餘姚諸大

圭十九嘉靖壬子觧元東莞𡊮炳二十嘉靖乙夘觧元銅

陵余毅中十九嘉靖戊午觧元定安王弘誨二十嘉靖辛