Page:Sibu Congkan Sanbian084-查繼佐-罪惟錄-60-17.djvu/105

此页尚未校对


廢始爲庶人也親王之女爲郡主郡王之女爲縣主逓

降爲郡君縣君郷君凡五䓁尚主与君者統爲儀賔

凡禄制洪武𥘉親王禄米五萬石他用又不下萬石吉㐫

之賜不預未幾輙裁六分之五㕥後親王遂㕥萬石爲㝎

額郡王額二千石三将軍以千石八百六百爲差三中尉

以四百三百二百爲𦍑其郡王以下五䓁亦以八百六百

四百三百二百爲差外自冊封宫室婚嫁喪𥙊諸費皆給

扵官按祖訓有襲封郡王减半支禄之例後兼㕥鈔抵

凡官属稱王官在職官志中洪武二十六年𠡠宗人有文

武才能堪任用者府上其名考騐陞轉如百官常選法有