Page:Sibu Congkan Sanbian084-查繼佐-罪惟錄-60-17.djvu/26

此页尚未校对


至京八月放去来年正月至京成化八年秋河南班軍二

千人不至罰操如例是後承平乆兵衅甲銷班軍無𠩄事

正供营作而𫝑家占役𣸪半之𪪺治中罰治如議于是合

選内外衞兵各八萬共圑操外衞分両畨畨四萬迭上嘉

靖𥘉尚書李承勛謂行賞居送煩費寔多而止俻营繕之

役不省行粮以募工作為便不聼己命鳯陽皇陵衞軍免

畨直二十二年𫟪𣗥詔諸衞軍為一班以五月赴京十一

月放還𡻕秋防可淂十五六萬人未㡬班軍耗廢僅可四

萬人豊成矦李熈請改徵粮召募而以現軍四萬歸营操

大學士嵩不可詔仍舊制穆廟初河役𧺫軍士耗之