Page:Sibu Congkan Sanbian084-查繼佐-罪惟錄-60-17.djvu/68

此页尚未校对


 嘉靖十五年

凡賜給

 國𥘉内外官跨驢出入洪武十六年賜六尚書坐馬二

 十二年賜有司方靣官坐馬司二十府丰之州縣又半之馬

 一率十户奍之𡻕一更户洪𤋮元年例民間畜馬者二

 𡻕納一駒民苦之兵部尚書李慶請朝覲官領牧馬分

 民困在外文武正印領児馬佐貳領騍馬納駒加民例

 上𠃔行己給朝覲馬半矣東楊士竒宻奏以貴執賤非

 体陕西按案使陳智䟽争風憲衙門受太㒒寺提督乖

 制上為止領其己領者比洪武中坐馬例不責駒不償缺