Page:Sibu Congkan Sanbian084-查繼佐-罪惟錄-60-17.djvu/8

此頁尚未校對


效義之属悉附五軍营而都督府亦自列前後中尤右五

軍治常行簿書而巳非特命不與营務其在南京者亦增

置神机营大率京師約宿軍三十餘萬畿内二十萬盡邊

兵不逾此而括各藩之兵不能當也洪熈中以内外守備

官及𠫵賛尚書理兵政是後又特勅武臣一員統領而守

脩𠫵賛同閲事宣徳四年御製兵部都督府官箴頒示正

統中令行在錦衣等衛守陵守衛但存其半其上直旗較

𨽻錦衣督操餘悉歸三大营十三年討賊鄧茂七始命内

臣曺吉祥王瑾監督神机火噐名曰監鎗編脩徐珵請如

太宗時燒荒之法𡻕三路岀哨使狎見邉情臨敵不懾土