Page:Sibu Congkan Sanbian085-查繼佐-罪惟錄-60-18.djvu/118

此页尚未校对


惟封上詔草題奏揭帖用之下諸司止用翰林院印或稱㑹

同翰林院初不以内閣行後徐有貞稱掌文渊閣印非

制最後直稱㑹同内閣大臣並不及翰林盖非制按義門鄭詠國

初由典籍陞檢討仍掌文渊閣事SKchar營書籍而設則似有貞非擅宣徳中凡中書更直謄

副繕正䖏閣之西小房謂之西制勅房諸學士居閣之東

五楹SKchar𬋩誥勃稿㝎正扵閣臣乃付中書繕冩以進謂之

東誥勅房而淂𢃄知制誥衘則惟大學士暨諸學士中書

不與每賜饌中書亦不與正統九年後學士不復會食悉

聼中書序班譯字等官諸學士舊坐𥙊酒上後漸更天順

中劉益以列参議内𥙷𥙊酒示謙乃淂𣸪舊制弘治中𣸪