Page:Sibu Congkan Sanbian085-查繼佐-罪惟錄-60-18.djvu/15

此页尚未校对


行太僕寺洪武三十年置于山西北平陕西遼東

苑馬寺永楽四年置于陕西甘粛六年入置于北平十六

年并入行太僕寺遼東亦有苑馬寺

司農開治所卿一員少卿二員丞四員主簿録事二員𬋩

開墾事

洪武六年定為三等賦二十萬石以上為上府從三品二

十萬石以下為中府正四品十萬石以下為下府從四品後

一概正四品

縣吳元年定為三等賦十萬石以下為上縣從六品六萬

石以下為中縣正七品三萬石以下為下縣從七品後一