Page:Sibu Congkan Sanbian085-查繼佐-罪惟錄-60-18.djvu/159

此頁尚未校對


繞之曰環碧

成化十一年七月浚杭州西湖十二年六月惠通河成十

二月造浮橋于遼陽之西廣寕之東聮舟鐡鎻横亘水面

十四年二月脩開國勲臣墳墓二十年十月為奸人繼暁

建大鎮國永昌寺于西革門外時营建宮殿廟社吴人荊

祥為工師常以両手分画二龍合之如一不絲爽凡應召

額尺寸出就安置之不畧加批削累官至工部侍𭅺食一

品俸仍聀工事上常称蒯魯般

弘治元年正月毁各祠廟石凾為大監所賚者毁天下滛

祠後崑山令楊子噐毁治内菴𮗚百餘修理學較書舘又