Page:Sibu Congkan Sanbian086-查繼佐-罪惟錄-60-19.djvu/32

此页尚未校对


太祖髙皇帝長皇孫又云初治天下不得太平戊寅年公

皇崩駕𠃔炆于閠五月十六日登基𬋩四年天下壬午有

叔王金川門来𠃔炆従水関出為僧三十九年至今年老

耳聾難以度日思量公皇墓在九龍紫金地上年久無人

拜掃前去思恩州借土兵三十名不想州官有䕶國之心

将𠃔炆捉赴搃府牒送至京𠃔炆若不口供難辨虗寔供

狀是寔一云建文帝携一子至浦江鄭氏家後又納一妾

生四子冐姓曰陳曰仝二仍朱姓朱姓之一讀書為庠生

正統中偶彂狂自云我𠃔炆之後合為爾䓁主人行白縣

鄭氏諸生死挽之得免遂不留令之去而帝左腋有痣初