Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/27

此页尚未校对


嘗與上語及吏部典銓事曰牧守賢不肖係民生安危即

柰何循資故事有殊擢亦有年勞兼用可也時六卿詞翰

諸臣命婦淂以時朝見賜冠服鈔幣有差而諭婦事非止

服食細故冝有匡𦔳婦言㢲易入也作内訓二十篇𣸪采

三教中嘉言善行𩔗編成書授皇太子諸王𫯠𥙊誠敬事

上恭勤教妃嬪以下惟端順和睦諭外戚𫯠法循理儉素

之風宫闈化之永樂五年七月疾革語上今天下雖㝎兵

甲不用然民生未大蘇息惟上矜憐之又請廣求賢良别

邪正勿庇小才勿廢小過子孫閑之以禮宗室親之以思

無驕畜外家皇太子勿𬨨哀毁丧葬簡省母劳臣民乙𫑗