Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/62

此页尚未校对


中選入宫受女史警敏通文守内藏時萬貴妃有𠖥而妬

SKchar幸上者皆治使墮姙㑹栢賢妃所生悼恭太子萬以

為子三𡻕册立痘薨上偶行内藏紀太后應對稱㫖悦之

就藏幸太后SKchar告萬貴妃恚甚聞有姙且堕之宫婢謬報

病痞于是萬貴妃𧮂太后上前謫居安楽堂果生子是為

孝宗太后使門監張敏溺所生子還報敏驚曰今上未有

子即不敢使上知頋奈何棄之偽報己溺稍哺餌粉飴秘

之別舎此時惟吴廢后知之亦時時哺飬至成化十一年

六𡻕矣尚不敢薙其胎髪萬貴妃不知也亦莫敢言上他

日上召張敏SKchar臨鑑歎曰此冉冉矣而不為父敏伏地曰