Page:Sibu Congkan Sanbian089-查繼佐-罪惟錄-60-22.djvu/20

此页尚未校对


  晉恭王棡憲王美圭二妃孫氏石氏端王知烊簡王新㙉慶成王鍾鎰奇源西河王竒潮

晋恭王棡高皇帝苐三子馬皇后出或曰李貞妃子王妃

傅氏為頴國友徳女𥘉之國太原中道撻膳夫帝與之勑

曰吾率群雄平禍亂不事姑息姑息獨徐興祖為吾膳夫

二十三年矣小子識㢤棡脩目美髯頋盼有威多智数甞

裂人於奔馬或曰藏兵五䑓山坐廢懿文皇太子為調䕶

得復國以安車迎相桂彦良継汪河為相洪武二十六年

搃宋國公勝兵出塞捕虜時燕代皆從燕王深入王不及

還上責王不能在位二十八年燕王間譛王匕以憂薨子

定王濟熺嗣建文𥘉徴兵禦燕長史龍鐔劝王彂兵燕王