Page:Sibu Congkan Sanbian089-查繼佐-罪惟錄-60-22.djvu/27

此页尚未校对


男請名事𮗜爵除寕河王美堛成代中𠩄居府有妖為𥚢

夜或為神像或為王候舉火将焚其宫次年冬宫果𬒳

SKchar服器用皆更賜之崇禎十七年賊李自成䧟平陽殺西

河王等三百人以𣈆王去攻彰義門令代王與晋王並左

右席地坐仰攻城

論曰王棡以燕間SKchar薨倘處于濟熺之日懐夙恨自奔走

 金𨹧不遺力且平陽去燕不十日而近燕不危疾赱魏

 都之計乎必不促南下欲盡平陽南下則必費幾日東

 昌鉄𮪍能北行夾擊無完燕也濟熺之従長史鐔以兵岀

 忠志無疵然此時情𫝑不復可任矣端簡西河咸以孝