Page:Sibu Congkan Sanbian089-查繼佐-罪惟錄-60-22.djvu/54

此页尚未校对


  齊王榑

齊王榑高皇第七子母達定妃國青州洪武十六年上令

王出獵開平且備胡二十四年𠕂岀開平與頴國公友徳

共事有詔勿相𠫵奏建文初府中人曽名深告變召至訊

得實廢為庻人時周王已削爵與王並禁繋鳳陽燕兵入

急遣徃衞二王二王頋不知大怖伏地哭已乃大喜曰惟

燕能生我永樂改元復其封王驕縱不簡則馳書戒諭且

曰無忘患難時榑復不省隂畜亡命飬刺客伺險暗結勇

士通邊彛府中𥝠帝號益為咒詛輙用䕶兵守北門廣智

門以外接苑圃奢築墻堵守吏不得登城夜廵李珙等上