Page:Sibu Congkan Sanbian089-查繼佐-罪惟錄-60-22.djvu/58

此页尚未校对


  潭王梓趙王杞

潭王梓高皇帝苐八子母闍妃故漢友諒宫人也或曰逹

定妃國潭梓㓜聪敏好學善属文貌美秀而性滛宕未之

國甞亂宫中毎朝留宫中旬月上爱之不知其奸也甞召

府中儒臣設醴賦詩手品高下冶亭殿東掖置琴酒書研

樂之居常聞其母言所以為妃故不勝憤懸銅牌書二語

於上謾甚洪武二十三年上㣲聞宫中状又妃與王從民

家坐事益怒命魏國公徐輝祖徃逮之王知事洩戎服乗

馬抱其爱子廵城而馳及城破圍宫三匝互投水死宫嬪

無存者或曰與妃咸自焚無子國除