Page:Sibu Congkan Sanbian094-查繼佐-罪惟錄-60-27.djvu/66

此页尚未校对


  周是脩

周是脩名初徳以字行江西㤗和人少孤貧元季兵亂奉

母避難歴艱苦性行坦直其學自經史百氏下至隂陽醫

卜靡不通䆒為文雍容爾雅從國子學録蕭執受詩洪武

末薦明經為霍丘訓導召見問家居何為對曰教人子弟

孝弟力田耳上喜擢周府奉祠正陞紀善嘗從王北征至

黒山先是皇太孫夣有異人送藥嘗之清苦占云當淂善

人至是上令是脩侍皇太孫講讀太孫以為叶占大見恩

建文元年周王有過盡逮獄府中官屬是脩以嘗諌諍

淂免改衡府紀善上聞其母賢書賢母二字賜之因言師