Page:Sibu Congkan Sanbian094-查繼佐-罪惟錄-60-27.djvu/74

此页尚未校对


家貲募嵩鞏徤兒八百人恊字遼陽亦共争納䧏事事敗

手刃遼帥賀世賢妻子従容北向再拜自経都司𠫊亊邦

佐字以道山西㐮𨹧人萬曆乙未進士知夀光最以戸部

出守永𠥾監高淮畏其𫿞頗戢設險増隘郡人德之偹

兵天津縳稅監馬堂𠫵随寘之法督兵神木套酋諸部落

畏不犯𫟪移薊州乞養歸㑹遼事孔亟𧺫分廵廣寕𣸪以

經撫不和𫝑難有為請告甫得𠃔而東師逼廣寕官吏皆

遁去或以請告之身可以無死邦佐曰吾一日在事一日

臣子也何辭城䧟冠帶西向再拜以印綬自縊僕高厚高

永争死永曰皆死誰與奉遺書訣太夫人者厚遂不死汞