Page:Sibu Congkan Sanbian098-查繼佐-罪惟錄-60-31.djvu/52

此页尚未校对


  王竑

王竑字公度湖廣江憂人附籍河正統四年進士豪儁

尚奇氣初授户科給事中英宗北狩監國㘴午門百

官方追劾王振讀彈文未𧺫錦衣衛指揮馬順從旁叱言

官去竑𧺫椊順角曰此正振黨宜急誅百官立批殺順又

索毛王二長随並撃死血漬丹陛内臣會滌血儀長史曰

且勿滌使若曺見之寒心於是召籍甚公卿間其冬鹵也

先擁上皇犯都城竑監北城軍鹵去陞僉都御史出守居

庸関軍政一新㝷病召還景泰二年⿰氵曺 -- 漕淮上明年兼廵

撫江北諸郡清理塩法劾廵河御史王珉貪滛㘴戍開平