Page:Sibu Congkan Sanbian098-查繼佐-罪惟錄-60-31.djvu/6

此页尚未校对


 經濟諸臣列傳上

  周忱

周忱字恂如江西吉水人永樂二年進士自陳願𥙷預文

淵閣許之以員外郎越府長史宣徳五年厯工部右侍郎

廵撫江南是時蘓州廸税七百九十萬常松亦然大率苞

䕃之患首在勢豪軋沒之孔莫甚里胥愧与蘓守况鍾𫯠

令甲以官鈔平糴𣸪従冨民勸借三郡得嬴米三十萬石

有差令縣分貯之名濟農倉蘓税官田徴額倍民田忱曲

筭創為平米法令大小户均耗蘓税故額二百九十餘萬

石䟽减八十餘萬石他府以次亦逓减有差夏秋兩稅圖