Page:Sibu Congkan Sanbian102-查繼佐-罪惟錄-60-35.djvu/64

此页尚未校对


皆𢧐殁贈良臣安國公謚忠壮子恭襲爵𩔰合肥人歴功

為指揮使後追封汝南郡伯子巖指揮使是時従副将軍

湯和中路岀塞𢧐断頭山䧟陣死贈都督同知

濮英廬州人少勇敢開國累功陞都督僉事洪武十三年

襲鹵西凉破之𫉬元平章豳王以下数千人復獲阿者失

里王之母妻斬部下納哈撤荅䓁八十餘人二十年従馮将

軍勝降納哈出扵金山以十萬𮪍南行英為殿其潰衆匿

山谷者怒大将軍之奪其馬出邀英英馬踣𬒳執至其廬

絶食不言乗間自剖腹死詔贈金山矦謚忠㐮明年贈樂

浪公時有臨江矦陳鏞從征異道䧟鹵死英子璵即襁褓