Page:Sibu Congkan Sanbian103-查繼佐-罪惟錄-60-36.djvu/65

此页尚未校对


事九年𠃔誠以左都督同中官王安追叛鹵火脫赤至把

力河大擄𫉬封恭順伯十二年從征汝漢還鎮凉州䘚贈

邠國公謚忠荘子伯賜克忠襲其職洪武中克忠以擒胡

功進封矦進𬋩者為廣義伯正統九年以擒鹵喜峯口加

太子太保土木之変克忠與其弟都督克勤盡力御鹵鹵

㩀山巔矢石交下官軍死傷殆盡克忠下馬跪射矢盡獨

刺殺数十人與克勤並死之追封邠國公謚忠勇克勤亦

贈遵化伯謚僖敏克忠子瑾嗣伯天順五年曺欽反瑾𢧐

死追封凉國公謚忠壮

 論曰忠義性成誠不俟講貫幕以北讀何書