Page:Sibu Congkan Sanbian105-查繼佐-罪惟錄-60-38.djvu/115

此页尚未校对


陳純徳字静生零𨹧人崇禎庚辰進士以二甲預召對稱

欽授福建道御史出按山西癸未督學順天按遵化道警不

能前囬京城䧟自縊死時同召對欽除共十五人而惟純

徳獨狥莭弘光中贈太僕寺卿謚恭莭純徳晚𭈹澹園

馮垣登𭈹薇圃江西新昌人崇禎庚辰進士擢御史廵塩

両浙𣸪命國变不屈死𪪺光中謚忠莭

趙譔𭈹鎮𠩄雲南昆明人天啓甲子郷薦授貴州龍泉知

縣禦土冦功擢御史廵視中城捕賊諜以聞城䧟被執不

⿰目𡨋目大罵賊殺之白帽衚衕時因逺省乙榜不及以聞

贈謚未果