Page:Sibu Congkan Sanbian105-查繼佐-罪惟錄-60-38.djvu/74

此页尚未校对


  周鳯翔従

周鳯翔字儀伯號巢軒浙江山隂人登崇禎戊辰進士改

庻吉士授編修記注丙子典試江西以經筵講官陞南京

國子監司業宦十餘年家僅供饘粥父封君猶披布衣出

無車躬辛苦作歴左諭徳掌左春坊印嘗䇿兵餉之課有

曰遼舊餉額主客六十八萬奇耳米豆三十餘萬耳今㡬

五六倍于昔矣遵永薊宻諸𫟪復増新兵餉亦三倍于主

兵夫此徤㫕羙衣食飽妻孥酬酒SKchar皆四海之窮民㪣骨

抽髓鬻男遣婦以供之者也乃遇大敵縮而自保冦退則

割難民級以張功飽颺而入鐃吹紛如矣如是母論将不