Page:Sibu Congkan Sanbian105-查繼佐-罪惟錄-60-38.djvu/82

此页尚未校对


  劉理順妻萬氏妾李氏僕四人

劉理順字復禮號湛陸河南杞縣人其學湛扵道徳以卿

薦罷春官垂三十年崇禎甲戌成進士殿試己擬李焻第

一上特簡領多士授翰林院修撰厯左春坊左庻子兼侍

讀時内外交訌委任不称理順課智功之䇿有曰智於小

不智扵大智於𥝠不智於公是無智也而亦無功必以道

致之以信通之阿衡不聘則野農非熊不載則釣叟 -- 臾 ?淮隂

不拜亡鹵耳亜夫之骸骨彭城疑也絳侯之四萬斤恣出

入不問信也意欲推保舉法以漢制郡太守淂辟除調用

之意行之俾各自遴其属且令有司凢因小過罷黜及迁