Page:Sibu Congkan Sanbian106-查繼佐-罪惟錄-60-39.djvu/22

此页尚未校对


  朱大典邦

朱大典字延之號末孩浙江金華人萬暦丙辰進士知章

丘最擢兵科給事中天啓𥘉関外警報日聞東徼連結黔

蜀継叛海内騷然而天子逸㳺政在群䜿大典憂之首論

覃恩加内侍廕襲非制又劾總督張我績逗撓貴撫王三

善頓兵不救遼左功罪冝明山左召亂平亂之實當核凡

理財用人練兵治盗章無慮數十上魏逆時中立不阿出

為福建副使恊力靖海偹兵天津崇禎二年東師大入輓

輸勿失四年登莱之变擢大典右僉都御史廵撫登莱以

胡𮪍突之敵却逡廵海去㨗聞論功進副都明年加兵部