Page:Sibu Congkan Sanbian106-查繼佐-罪惟錄-60-39.djvu/38

此页尚未校对


  祁彪佳郭符

祁彪佳字幼文號世培一字虎子得姓于晋大夫祁奚世

居汴随宋南渡徙淛東越入明居梅里者六傳為司員名

御史改守池州再傳清為彪佳曽祖以進士厯官名諌至

方伯又再傳承㸁字夷度以進士厯大𠫵祀名宦五著書

牧津以善初仕彪佳父也彪佳在娠母夢老僧趺化盆中

掬水浴之肌理如雪乃舉彪佳年十七以童子應試登萬

暦戊子鄉荐天啓壬戍進士授興化府推官為治明敏甲

子分圍得五經顔茂猷及郭符甲䓁外艱講學廬居主於

有体及用崇禎壬申擢御史多𠩄建明先是黔中功以一