Page:Sibu Congkan Sanbian108-查繼佐-罪惟錄-60-41.djvu/17

此页尚未校对


起守兵失利勅明勦捕明令並江置邏堡輒髙山望侯賊

岀沒露踪跡不淂逞中官粥𥝠塩縳儀真指揮群䘚大閧

明盡籍其塩劾中官又條劾户部及諸巡撫縦法狀陳利

害十餘事三䟽請終飬成化二年上杭賊起即家賜便冝

討賊力疾赴閩大破賊俘四百人誅其渠魁析上杭溪南

里為永定縣控賊上䟽乞休不待報納符勅去尝曰孔戣

三冝去司空圖三冝休自以五冝罷称五冝居土

 論曰亨不敗不言亨亨敗言亨此何難亨敗言亨不反

 亨敗𠯁以死何為枉律以快聼若以淂免百人為長者

 則明扵諸獄未嘗曲貸姑息非以存法也与溺濫同