Page:Sibu Congkan Sanbian108-查繼佐-罪惟錄-60-41.djvu/19

此页尚未校对


時与白沙論學徃来垂十年卒倫性直戅与人言竭底裏

慷慨楽善少嘗訪友SKchar寒单衣不可忍上床擁衾危坐友

人觧衣衣之歸会乞人僵于途觧以覆之去不頋既登第

欲倣古置義田贍族人力不足有司欲𦔳之堂食錢貽書

責之不受也故事京宦皆資𨽻薪錢倫却之白寮友曰此

東里誤也客晨至留飯妻以告倫倫曰之傍舎干之比舉

火日午昃矣平生不受饋遺隴𤱔自給學者稱一𡶶先生

正徳十六年進贈左春坊左諭徳謚文毅

 論曰一峯与同里謝忠公車獨浚僦一隘巷掃塵梁

 上落一軸為㕠鵲報梅圖欵糢惑約畧報狀元三字