Page:Sibu Congkan Sanbian109-查繼佐-罪惟錄-60-42.djvu/2

此页尚未校对


罪惟錄列傳卷 --卷(⿵龹⿱一龴)之十三中

 諌議諸臣列傳

  崔銑

崔銑字子鍾一字仲鳬河海陽人也弘治十八年進士

改翰林庻吉士授編修德𥘉宦瑾專權卿佐皆伏謁銑

遇瑾史舘門獨長揖瑾怒目視銑他日諸史官旅見又

揖瑾益怒謂監張綵林識㡬字乃輕薄如崔銑益

意意不能釋銑綵曰 頼此人 作挫抑之厄衆倄

孝宗寔録成遂借以少練政事授銑南京稽勲主事

時留都多士日招集講    沿陋政一