Page:Sibu Congkan Sanbian110-查繼佐-罪惟錄-60-43.djvu/80

此页尚未校对


職方主其亊并淂通叙孔炤両任中有甘粛之㨗有黔滇

之㨗有飬善木之㨗而套鹵雙山之㨗至八百級遜不為

功成都重慶二觧圍一搗巢悉譲不引意不樂與狡帥交

𭭕恐逺寔也崔圼秀誣劾樞輔孫髙陽特䟽争之璫姪以

傳𫯠㤙澤欲坐府都督𥨊(“爿”換為“丬”)不与覆呈秀官巡淮以捕妖人

王好賢功擬加級為不報又欲𥝠其弟疑秀超𨗇 復

不報呈秀怒内㫖坐削籍帰崇禎𥘉起職方擢尚寳

歸子以智字宻之以崇禎庚辰進士知名舘選為庶𠮷士

甲申國變